CAPSA MÚSICA

Música

Alguns continguts són diferents segons l'Illa

MALLORCA

Autoria: Equip de Suport a la immersió lingüística

Il·lustracions: Margarita Gayà

Edita: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General    d’Administració Educativa.

ISBN: 84-95871-08-4

Autoria: Bernat Forteza

Edita: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació.  Ajuntament de Binissalem

Dipòsit Legal: PM-444-2007

Autoria: Maria Celia Massara Kurtz

Editorial: Moll

ISBN: 84-273-0806-X

Autoria i  il·lustració: Francesc Aguiló Serra

Edita: Edicions Ferran Sintes

ISBN: 84-932641-0-5

Autoria: M. Celia Massara Kurtz

Il·lustracions: Joan Saura Palliser

Edita: Conselleria d’Educació.

ISBN: 84-95871-00-9

Autoria: M. Celia Massara Kurtz

Il·lustracions: Joan Saura Palliser

Edita: Conselleria d’Educació.

ISBN: 84-95871-91-2

Autoria: Francesc de Borja Moll

Edita: Consell de Mallorca. Consell Insular de Menorca. Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció de Política Lingüística

ISBN: 84-95871-68-8 

Autoria: France Catherine de Espinosa

Editorial: Moll

ISBN: 84-273-800-0

Autoria: Jesús Palazón i amics

Enregistrament: Toni Fernández i Miquel Llinàs

Producció, mescles i mastering: Toni Fernández

Dissenny graphic: Kel I Toni Xango

Editorial: Estudi Digitals. Estudi Ona

ISBN: 84-95871-91-2

Autoria i il·lustracions: Olga Pérez
Edita: Ediciones SM
ISBN: 84-348-6070-8

Autoria: Arreglades per Joan Mòjer. Classificades I ordenades per Sebastià Cardell

Il·lustracions: de la Biblioteca Bartomeu March i J.M. Mir de la Fuente

Editorial: Institut d’Estudis Baleàrics

ISBN: 84-87026-80-X 

Autoria: Joan Moll Marquès

Il·lustracions: Irene Bordoy, excepte de les pp. 57, 59 i 61, que són originals d’Esteve Sunyol

Editorial: Moll

ISBN: 84-95871-00-9 

Autoria: Bàrbara Sagrera
Edita: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears
ISBN: 84-96430-93-6

Autoria: Esteve Capó Mesquida

Edita: Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear

ISBN: 84-86815-39-8

Autoria: Antonio Pizà

Il·lustracions: Carme Julià

Edita: Govern de les Illes Balears. IdEB

ISBN: 84-98868-50-6

Autoria: Joan Parets i Serra, Pere Estelrich i Massutí I Biel Massot I Muntaner

Editorial: El Gall. Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears

ISBN: 84-955232-08-1

Autoria: Maria Miquela Monserrat, Montserrat Sobrevias
Edita: Ona digital
ISBN: 978-84-89034-24-2

Autoria: Antoni Riera Estarelles
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-0557-5

Autoria: Eva Pascual Vallés, Imma Pastor Artigues, Catalina Ribot Mayol I Pep Lluís Sard
Sànchez
Il·lustracions: Cristina de Cos Estrada Salom
Editorial: MusicGraff
ISBN: 84-930088-0-X

Autoria: Carme López Antich
Edita: Govern Balear. Conselleria d’Educació, Cultura i Esports
ISBN: 84-89868-00-X

Autoria: Rosa M. Colom i Bernat
Il·lustracions: J. Guerra
Edita: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General
d’Ordenació i Innovació
ISBN: 84-89868-63-8

Autoria: Bernat Pomar
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-0765-9

Autoria: Bernat Pomar
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-0767-5

Autoria: Bernat Pomar i Pomar

Editorial: Institut d’Estudis Baleàrics

ISBN: 84-92703-15-9

Autoria: Guillem Noguera Cerdà
Edita: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General
d’Ordenació i Innovació
ISBN: 84-607-7051-6

Autoria: Berta Liesegang Moll i Catalina Ribot Mayol
Il·lustracions: Catalina Ribot Mayol
Editorial: Tramuntana, Edicions Musicals
ISBN: 84-605-9454-8

Autoria: Berta Liesegang Moll i Catalina Ribot Mayol
Editorial: Tramuntana, Edicions Musicals
ISBN: 84-605-6436-3

Autoria: Berta Liesegang Moll i Catalina Ribot Mayol
Editorial: Tramuntana, Edicions Musicals
ISBN: 84-930088-1-8

Autoria: Equip de mestres d’AIRE; grup d’Immersió
Edita: Conselleria d’Educació, Cultura i Esports
ISBN: 84-7535-319-3

Autoria: Arranjaments musicals: Cris Juanico
Fotografia: Cisco Moll
Edició: Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca
Dipòsit Legal: ME-51-2011

Autoria: Isabel Delgado Llompart i Antònia M. Muñoz Llobera
Edita: Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Ordenació i Innovació. Servei
d’Ordenació. Secció de Material Didàctic i Divulgació Educativa
ISBN: 84-95871-32-7

Autoria: Marga López Martínez i Àngels Chafes Pastor
Edita: Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Ordenació i Innovació. Servei
d’Ordenació. Secció de Material Didàctic i Divulgació Educativa
ISBN: 84-95871-90-4

Autoria: Jesús Martínez Vargas
Edita: Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Ordenació i Innovació. Servei
d’Ordenació. Secció de Material Didàctic i Divulgació Educativa
ISBN: 84-95871-88-2

Autoria: Toni Giménez i Fajardo
Il·lustracions: Carme Julià
Edita: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Innovació
i Formació del Professorat

MENORCA

Autoria: Toni Giménez i Fajardo

Il·lustracions: Carme Julià

Editorial: La Galera, SA

ISBN: 84-95871-00-9

Autoria: Joan Moll

Editorial: Moll

ISBN: 84-273-0727-6 

Autoria: Joan Moll Marquès

Il·lustracions: Irene Bordoy, excepte de les pp. 57, 59 i 61, que són originals d’Esteve Sunyol

Editorial: Moll

ISBN: 84-95871-00-9 

Autoria: Elena Aguilera Villalobos, Celia Egea, Pola Lazkoz Urtasum, Immaculada Martínez     Riazuelo

Editorial: Graó

ISBN: 84-7827-291-7 

Autoria: Francesca Cuart i Ripoll

Edita: Direcció General d’Educació. Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear

ISBN: 84-7535-210-3 

Autoria: Antoni Pizà
Editorial: Documenta Balear
ISBN: 84-85694-85-9

Autoria: Anna Bach, Marta Badia, Montserrat Busqué, Núria Casanovas, Helena Cassina, Núria
Llunveras, Elvira Querol, Josep Maria Pons i Maria Torruella
Editorial: Abadia de Montserrat
ISBN: 9788493324155

Autoria: Bernat Pomar i Pomar

Editorial: Institut d’Estudis Baleàrics

ISBN: 84-92703-15-9

Autoria: Textos: Francesc Bofil, Antoni Puig i Francesc Serrat
Música: Irene Segarra
Il·lustracions: Joan Redorta
Editorial: Abadia de Montserrat
ISBN: 84-7202-174-2

Autoria: Lletra: Francesc Bofil
Música: Irene Segarra
Il·lustracions: Montserrat Ginesta
Editorial: Abadia de Montserrat
ISBN: 84-7202-436-9

Autoria: Albert Blaser, James O. Froseth, Phyllis Weikart
Editorial: Graó
ISBN: 84-7827-25-267-4

Autoria: Jaume Barceló Mayrata, Lluís Forteza Bonnín
Editorial: Centre d’Estudis de l’Esplai
ISBN: 84600-8527-9

Autoria: Santiago Pérez, María José Miró, Cristina Mas i Gori Fernández
Editorial: Edicions Cort
ISBN: 84-7535-638-9

Autoria: Isabel Delgado Llompart i Antònia M. Muñoz Llobera
Edita: Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Ordenació i Innovació. Servei
d’Ordenació. Secció de Material Didàctic i Divulgació Educativa
ISBN: 84-95871-32-7

Autoria: Jesús Martínez Vargas
Edita: Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Ordenació i Innovació. Servei
d’Ordenació. Secció de Material Didàctic i Divulgació Educativa
ISBN: 84-95871-88-2

Autoria: Arranjaments musicals: Antoni Cuenca
Il·lustracions: Miquel Belenguer
Editorial: Edicions Ramon Llull
ISBN: 84-931978-0-7

Autoria: Toni Giménez i Fajardo
Il·lustracions: Carme Julià
Edita: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Innovació
i Formació del Professorat

Autoria: Jaume Barceló Mayrata, Lluís Forteza Bonnín
Editorial: Centre d’Estudis de l’Esplai
ISBN: 84600-8527-9

EIVISSA I FORMENTERA

Autoria: Equip de Suport a la immersió lingüística

Il·lustracions: Margarita Gayà

Edita: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General    d’Administració Educativa.

ISBN: 84-95871-08-4

Autoria: Bernat Forteza

Edita: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació.  Ajuntament de Binissalem

Dipòsit Legal: PM-444-2007

Autoria: Maria Celia Massara Kurtz

Editorial: Moll

ISBN: 84-273-0806-X

Autoria: M. Celia Massara Kurtz

Il·lustracions: Joan Saura Palliser

Edita: Conselleria d’Educació.

ISBN: 84-95871-00-9

Autoria: M. Celia Massara Kurtz

Il·lustracions: Joan Saura Palliser

Edita: Conselleria d’Educació.

ISBN: 84-95871-91-2

Autoria: Francesc de Borja Moll

Edita: Consell de Mallorca. Consell Insular de Menorca. Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció de Política Lingüística

ISBN: 84-95871-68-8 

Autoria: France Catherine de Espinosa

Editorial: Moll

ISBN: 84-273-800-0

Autoria: Jesús Palazón i amics

Enregistrament: Toni Fernández i Miquel Llinàs

Producció, mescles i mastering: Toni Fernández

Dissenny graphic: Kel I Toni Xango

Editorial: Estudi Digitals. Estudi Ona

ISBN: 84-95871-91-2

Autoria: Esteve Capó Mesquida

Edita: Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear

ISBN: 84-86815-39-8

Autoria: Antonio Pizà

Il·lustracions: Carme Julià

Edita: Govern de les Illes Balears. IdEB

ISBN: 84-98868-50-6

Autoria: Joan Parets i Serra, Pere Estelrich i Massutí I Biel Massot I Muntaner

Editorial: El Gall. Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears

ISBN: 84-955232-08-1

Autoria: Eva Pascual Vallés, Imma Pastor Artigues, Catalina Ribot Mayol I Pep Lluís Sard
Sànchez
Il·lustracions: Cristina de Cos Estrada Salom
Editorial: MusicGraff
ISBN: 84-930088-0-X

Autoria: Rosa M. Colom i Bernat
Il·lustracions: J. Guerra
Edita: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General
d’Ordenació i Innovació
ISBN: 84-89868-63-8

Autoria: Bernat Pomar
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-0765-9

Autoria: Bernat Pomar
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-0767-5

Autoria: Bernat Pomar i Pomar

Editorial: Institut d’Estudis Baleàrics

ISBN: 84-92703-15-9

Autoria: Guillem Noguera Cerdà
Edita: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General
d’Ordenació i Innovació
ISBN: 84-607-7051-6

Autoria: Berta Liesegang Moll i Catalina Ribot Mayol
Il·lustracions: Catalina Ribot Mayol
Editorial: Tramuntana, Edicions Musicals
ISBN: 84-605-9454-8

Autoria: Berta Liesegang Moll i Catalina Ribot Mayol
Editorial: Tramuntana, Edicions Musicals
ISBN: 84-605-6436-3

Autoria: Berta Liesegang Moll i Catalina Ribot Mayol
Editorial: Tramuntana, Edicions Musicals
ISBN: 84-930088-1-8

Autoria: Arranjaments musicals: Cris Juanico
Fotografia: Cisco Moll
Edició: Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca
Dipòsit Legal: ME-51-2011

Autoria: Isabel Delgado Llompart i Antònia M. Muñoz Llobera
Edita: Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Ordenació i Innovació. Servei
d’Ordenació. Secció de Material Didàctic i Divulgació Educativa
ISBN: 84-95871-32-7

Autoria: Marga López Martínez i Àngels Chafes Pastor
Edita: Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Ordenació i Innovació. Servei
d’Ordenació. Secció de Material Didàctic i Divulgació Educativa
ISBN: 84-95871-90-4

Autoria: Jesús Martínez Vargas
Edita: Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Ordenació i Innovació. Servei
d’Ordenació. Secció de Material Didàctic i Divulgació Educativa
ISBN: 84-95871-88-2

Autoria: Toni Giménez i Fajardo
Il·lustracions: Carme Julià
Edita: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Innovació
i Formació del Professorat